ናይ ጀርመን ቋንቋ ኮርስ-ኮምፓስ: ማእከላይ ናይ ምውህሃድ ክፍሊ ንናይ ኮርሳት ብዛዕባ ናይ ቋንቋ ዝምልከት ናይ መጀመርያ ኣንፈት ምሓዝ

ቤት ጽሕፈት ኣወሃሃዲ ኮርስ ኮምፓስ ጀርመን፡ ኣብ ሽለስቪግ-ሆልሽታይን ንዝርከቡ ስደተኛታትን ፈለስትን ብደረጃ ኮሙን ንመሓውራት ናይ መጀመርታ ኣንፈት ቋንቋ ይድግፍ።
እቶም ናይ መጀመርታ ናይ ቋንቋ ኦሬንቴሽን ኮርሳት EOK.SH (መጀመርታ ኦሬንቴሽን ኮርሳት) ከምኡ’ውን STAFF.SH ኮርሳት (ንስደተኛታት ዝኸውን መበገሲ ፓኬጅ) የጠቓልሉ።
እቲ ናይ ምውህሃድ ኮርስ ስደተኛታት ክሳብ ደረጃ B1 ክእለት ቋንቋ ንኸጥሪ ዝሕግዝ ቀዳማይ ኮርስ ጀርመን እዩ። ብዛዕባ ክብርታትን ህይወትን ጀርመን ፍልጠት እውን የመሓላልፍ።
ስደተኛታትን ስደተኛታትን ብሕጋዊ፣ ጭቡጥ ወይ ውልቃዊ ምኽንያታት ኣብ ናይ ውህደት ኮርስ ምክፋል (ገና) እንተዘይተኻኢሉ ኣብ ናይ EOK.SHን STAFF.SHን ናይ ጀርመን ኮርስ ክሳተፉ ይኽእሉ።

ቤት ጽሕፈት ኣወሃሃዲ ኮርስ ኮምፓስ ጀርመን ነቲ ዞባዊ ምትዕርራይ ናይ ኮርስ ጠለባትን ናይ ኮርስ ምቕራብን ይድግፍ። ነዚ ንምግባር ድማ ኣብ ወረዳታትን ነጻ ከተማታትን ካብ እንገብሮ ናይ ኔትወርክ ስራሕ እንረኽቦ ሓበሬታን ምስቶም ኣብ መዳይ ውህደት ዘለዉ ዝተፈላለዩ ተዋሳእቲ ንምልውዋጥን ንጥቀመሉ። ብተወሳኺ ጸብጻባትኩም ብመንገዲ “ናይ ጀርመን ኮርስ ይደሊ ኣለኹ” ዝብል ቅጥዒ ንጥቀመሉ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ምውህሃድ ነቲ ኣብ ሽለስቪግ-ሆልሽታይን ዝቐርብ ኮርሳት ጀርመን ዝተኣሳሰር ናይ ሓበሬታ፡ ሪፈራልን መርበብ ሓበሬታን መሓውራት ንድግፍ።

ምስ ናይ ጀርመን ኮርስ ምቕራብ ዝተኣሳሰር ዝኾነ ሕቶታት እንተሃልዩኩም ወይ ምኽርን ደገፍን ምስ እትደልዩ፡ እቲ ናይ ምውህሃድ ቤት ጽሕፈት ንኹሎም ኣብቲ ቦታ ንስደተኛታትን ስደተኛታትን ኣብ ምዕጃብን ምድጋፍን ከምኡ’ውን ግዱሳት ወገናት ምስቲ ናይ ትምህርቲ ምቕራብ ኣብ ምትእስሳር ዝነጥፉ ትካላትን ተዋሳእትን ርክብ ሰብ እዩ። .
ኣብቲ ዘለኹሞ ቦታ ናይ ጀርመን ኮርስ ኣድላይነት እንተርኢኹም ብተሌፎን ወይ ብኢመይል ርኸቡና።

እቲ ናይ ጀርመን ኮርስ ፋይንደር (www.deutschkurs-sh.de) ብካርታ ርእይቶ ኣቢሉ ህሉውን ውጥን ዘለዎን ኮርሳት ጀርመን የርኢ።
እቲ ጀርመናዊ ኮርስ ፋይንደር ነቲ EOK የርኢ። SHን STAFF.SHን ኮርሳት ኣብ ሳይት ከምኡ’ውን ብኢንተርነት ዝቐርብ ኮርሳት ጀርመን። ንናይ ጀርመን ኮርሳት ብቐጥታ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ምቹእ ቅድመ-ምድላው እንተዘይሃልዩ፡ “ናይ ጀርመን ኮርስ ይደሊ ኣለኹ” ዝብል ናይ ሕቶ ቅጥዒ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ናይ ምውህሃድ ቤት ጽሕፈት ነቶም ጸብጻባት ከም ኣድላይነቱ ነቲ ናይ ቅድመ-ምድላው መሓውር ንምምላእን እንተተኻኢሉ ድማ ብቕልጡፍ ናብቲ ናይ ጀርመን ኮርስ ምቕራብ ንምኽኣልን እውን ይጥቀመሉ።
እቲ ጀርመናዊ ኮርስ ፋይንደር ብተወሳኺ ኣብ መዳይ ውህደት ኮርሳትን ሞያዊ ቋንቋ ኮርሳትን ብዛዕባ ዝቐርቡ ብኢንተርነት ዝቐርቡ እዋናዊ ሓፈሻዊ ትንታነታት የቕርብ። ብዛዕባ ናይ ኦንላይን ውህደትን ሞያዊ ቋንቋ ኮርሳትን ተገዳስነት እንተሃልዩኩም ወይ ዝኾነ ሕቶ እንተሃልዩኩም፡ ነቲ ዝተዋህበ ዝርዝር ርክብ ተጠቒምኩም ምስ ወሃብቲ ኮርሳት ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም።

ፕሮጀክት ኮርስ ኮምፓስ ጀርመን ብሚኒስትሪ ማሕበራዊ ጉዳያት፡ መንእሰያት፡ ስድራቤት፡ ኣረጋውያን፡ ውህደትን ማዕርነትን ዝምወል ኮይኑ፡ ብማሕበር ግዝኣት ማእከላት ትምህርቲ ዓበይቲ ኣብ ሽለስቪግ-ሆልሽታይን ኢ.ቪ.

ሕቶዶ ኣለኩም እዩ?
ደገፍ ምሃብ የድልየኩምድዩ?

ንተወሰኽቲ ሓቤረታታት ብኽብረትኩም ባዕልኹም ናብ:

Berit Schlachta
Landesverband der Volkshochschulen
Schleswig-Holsteins e.V.
Koordinierungsstelle Deutschkurs-Kompass

ኢ-መይል: bs@vhs-sh.de
ተንቀሳቓሲ: 0173 8406435

ናይ መጀመርያ ኣንፈትካ ምርኣይ ኮርሳት ኣብ Schleswig-Holstein

ከም ኣካል ናይቲ ብማሕበር ማእከላት ትምህርቲ ዓበይቲ ክፍለ ግዝኣት ሽለስዊግ-ሆልሽታይን ዝተዋደደ EOK.SH – ናይ መጀመርታ ኦሬንቴሽን ኮርሳት ኣብ ፕሮጀክት ሽለስቪግ-ሆልሽታይን፡ ንመጀመርታ ናይ ቋንቋ ኦሬንቴሽን ኮርሳት ንስደተኛታትን ፈለስትን ይካየድ።
ናብቶም ኮርሳት ምእታው ብቐንዱ ነቶም ሓለዋ ዝደልዩ (መንበሪ ፍቓድ) እዩ ብተወሳኺ፡ ነጻ ቦታታት ኣብ ዝህልወሉ እዋን፡ ምብጻሕ እውን ኣሎ፡

 • ዝተጻወሩ ሰባት (ምጽዋር)
 • እቶም ሓለዋ ክረኽቡ መሰል ዘለዎምን ስድራቤቶምን (መንበሪ ፍቓድ)
 • ካልኦት ሕጋዊ መንበሪ ዘለዎም ዜጋታት ሳልሳይ ሃገር (መንበሪ ፍቓድ)
 • ስደተኛታት ሕብረት ኤውሮጳ

ቅድመ ኩነት ናይ ኩሎም ሰባት ኣብ ናይ ውህደት ኮርስ ዝተሳተፉ ምዃኖም እዩ (ገና) ብሕጋዊ፣ ጭቡጥ ወይ ውልቃዊ ምኽንያታት ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብ ዕድመ ትምህርቲ ዝርከቡ ህጻናት ኣብቲ ኮርሳት ክሳተፉ ኣይፍቀደሎምን እዩ።

እቶም ኮርሳት ዘራኽቡ

  • ተዛመድቲ ኣርእስትታት፣ ከም ክብረትን ልማድን ናይ ሓቢርካ ምንባርን፣ ስራሕ ኣብ ጀርመንን፣ ሕክምናዊ ኣለያ ምሃብን፣ ትምህርትን ከምኡውን መዋዕሎ ሕጻናትን ወዘተ…
  • ኣፍልጦ ብዛዕባ ኣነባራ መንገዲን፣ ስነ ምግባርን ኣብቲ ናይ ጀርመን ሕብረተሰብ፣ ምስ ናይ ነፍስወከፍ ዝምልከቶ መዝገበ ቃላትን ከምኡድማ ናይ ቋንቋ ሓረጋትን።
  • ምፍላጥ ብዛዕባ ምምኻር ምርካባትን- ናይ ኣገልግሎት ወፈያን ኣብቲ ቦታኻ።

ናይ EOK.SH ናይ ጀርመን ኮርስ ዝስዕብ የጠቓልል፥

  • 300 ናይ ምምሃር ሰዓታት ምስ ሽዱሽተ ምርጫ ሞጁላት ነፍሲ ወከፎም 50 ናይ ምምሃር ኣሃዱታት
  • A1, A2/B1 ፈተና

ኣብ መጨረሻ ኣብ ናይ ሓደ EOK ሓደ STAFF ናይ ሃነጻ ኮርስ ክትካፈል ይከኣል እዩ።

ንመጀመሪ ዝኸውን ጥርኑፍ ትሕዝቶ ዘለዎ ንስደተኛታት ኣብ Schleswig-Holstein

ከም ኣካል ናይቲ ብማሕበር ማእከላት ትምህርቲ ኣባጽሕ ግዝኣት ሽለስዊግ-ሆልሽታይን ዝተዋደደ ፕሮጀክት STAFF.SH – “መጀመርታ ፓኬጅ ንስደተኛታት ኣብ ሽለስዊግ-ሆልስታይን”፡ ንስደተኛታትን ፈለስትን ንመጀመርታ ግዜ ዝቐንዐ ቋንቋ ዝምልከት ኮርሳት ይካየድ። እቶም ኮርሳት ብግዝኣት ሽለስቪግ-ሆልሽታይን ዝምወሉ ስለዝኾኑ፡ ተሳትፎ ንተማሃሮ ብነጻ እዩ።
ናብቶም ኮርሳት ምእታው ዝወሃቦም

 • ሓለዋ ዝደልዩ (መንበሪ ፍቓድ)
 • ዝተጻወሩ (ምጽውዋር)
 • ሓለዋ ክረኽቡ መሰል ዘለዎምን ስድራቤቶምን (መንበሪ ፍቓድ)
 • ካልኦት ሕጋዊ መንበሪ ዘለዎም ዜጋታት ሳልሳይ ሃገር (መንበሪ ፍቓድ)
 • ስደተኛታት ሕብረት ኤውሮጳ

ቅድመ ኩነት ንኹሎም ሰባት ኣብ ናይ ውህደት ኮርስ ምስታፍ ብሕጋዊ፣ ጭቡጥ ወይ ውልቃዊ ምኽንያታት (ገና) ዘይከኣል ምዃኑ እዩ። ኣብ ዕድመ ትምህርቲ ዝርከቡ ህጻናት ኣብቲ ኮርሳት ክሳተፉ ኣይፍቀደሎምን እዩ። እቲ ቅድመ-ምድላው እንተዝህሉ ናብ ፌደራላዊ EOK ምብጻሕ ቀዳምነት ምሃለዎ።

እቶም ኮርሳት ዘራኽቡ

 • ኣፍልጦ ብዛዕባ መነባብሮ ኣገባብን፣ ኣካያኣዳ ኣገባብን ኣብዚ ሓድሽ ማሕበራውን፣ ሕብረተሰብኣውን ከምኡድማ ቅርጸመረታዊ ከባቢታት።
 • ምፍላጥ ብዛዕባ ምምኻር ምርካባትን- ናይ ኣገልግሎት ወፈያን ኣብቲ ቦታኻ።
 • ትምህርታውን ባህላውን መሰረታት ንናይ ምርኽኻባት ብቕዓት ኣብ ናይ ጀርመን ቋንቋ።

STAFF.SH ንEOK.SH ናይ ጀርመን ኮርሳት ዝኽተሉ ናይ ጀርመን ኮርሳት

 • ምስ 300 ናይ ምምሃር ሰዓታት
 • ግዴታዊ A1, A2/B1 ፈተና

STAFF.SH ጀርመንኛ ኮርሳት ምስ ምጽሓፍን ምንባብን

 • መሰረታዊ ትምህርቲ ትምህርቲ ምስ 400፣ A1 ፈተና ግዴታ ዘይኮነ
 • ምዕቡል ትምህርቲ ምጽሓፍን ምንባብን የጠቓልል ምስ 400 ምስ A1/A2 ፈተና